ترنسلیش بازگشت!

ترنسلیش بازگشت!

ترنسلیش دوباره بازگشایی شد؛ افرادی در این کانال دعوت شده اند که پیشتر تا سال 2017 با ما کار کرده اند؛ و از روندکاری، اینکه چرا مترجمان باید ترنسلیش را انتخاب کنند، و چرا کارفرمایان باید ترنسلیش را برای ترجمه انتخاب کنند، آگاه هستند.

در همین حال، از آغاز فوریه که تصمیم به بازگشایی ترنسلیش کردیم، از مترجمان حرفه ای جدید دعوت کردیم تا با ما کار کنند. پس ما در این پست به مسائلی همچون ذات کاری ترنسلیش، اینکه ما کیستیم، چگونه کار می کنیم، چه انتظاراتی از یکدیگر داریم، و چه چیزی پیش روی ماست می نویسیم.

ترنسلیش، یک آژانس ترجمه در قالب پلتفرم است که به مترجمان بدون مرز برای یافتن پروژه های ترجمه، و به مشتریان ترجمه برای یافتن مترجم مورد نظر کمک می کند.

بررسی

You must write review